Slavica Wratislaviensia, 156, 2012

W słońcu areny. Obraz korridy w literaturze serbskiej

AbstractDownload articleDownload article

Spain, bullfighting, Ernest Hemingway, Leiris, Lorca, Serbian literature

Музыкальная стихия лирики Софии Парнок. Cтихотворение Орган

AbstractDownload articleDownload article

Sophia Parnok, poetry, history of Russian literature, Silver Age, symbolism, music, element, theme, visualization

Ulisses Jamesa Joyce’a i Moscoviada Jurija Andruchowycza w horyzoncie mitologicznym

AbstractDownload articleDownload article

postcolonialism, colonialism, myth, modernism, postmodernism

Wrocławskimi śladami metropolity Andrzeja Szeptyckiego

AbstractDownload articleDownload article

Andrzej Szeptycki, Wrocław, University of Wrocław, Faculty of Law, metropolitan, Greek Catholic Church

Языковая картина воды вo фразеологии и паремиологии русского и польского языков

AbstractDownload articleDownload article

phraseology, paremiology, linguistic image of the world, axiology

Особенности интерпретации заимствованных неологизмов со значением лица в условиях двуязычия

AbstractDownload articleDownload article

neologism, borrowing, interpretation, cultural and language interaction

Językowy obraz ziemi-terytorium/powierzchni we frazeologii i paremiologii rosyjskiej i polskiej

AbstractDownload articleDownload article

linguistic picture of the word, phraseology, paremiology, lexeme „land”

Norma a wariancja frazeologiczna w języku polskim oraz serbskim

AbstractDownload articleDownload article

language norm, phraseological unit, variance

Ukraińskie nazwy głównych podzespołów komputerowych: ich typy i struktura

AbstractDownload articleDownload article

Ukrainian language, computer terminology, derivation

Языковые средства выражения, характерные для «женских» и «мужских» русских коммерческих реклам

AbstractDownload articleDownload article

linguistic means of expresion, Russian advertisements, linguistic picture of the world

Typy wypowiedzi intonacyjnych w języku litewskim

AbstractDownload articleDownload article

intonation system, intonation contours, intonation center, syntagmatic segmentation, pause, functional possibilities, representational, expressive (emotional), appelative, affect making, stylistic functions

Dyrektywne akty mowy realizowane jako akty pośrednie

AbstractDownload articleDownload article

directive speech acts, indirect speech acts

Rossica w tekstach Ryszarda Marka Grońskiego

AbstractDownload articleDownload article

rossicum, interlingual contacts, dialogue

Выражение дружелюбного отношения как разновидности положительной эмоциональной оценки

AbstractDownload articleDownload article

semantics, pragmatics, emotional evaluation, the Russian language, an expression of friendliness, lexicography

Pragmalinguistical analysis of the discourse of persuasion/dissuasion

AbstractDownload articleDownload article

psycholingwistyka, język rosyjski, ocena emocjonalna, wpływ, środki językowe, eksperyment

Reviews

Recenzja: Między Wschodem a Zachodem. Z dziejów kultury pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego, red. W. Kołbuk, A. Nowacki, L. Puszak, Wydawnic two KUL, Lublin 2010, ss. 374

Download articleDownload article

Recenzja: Beata Drabik, Językowe rytuały tworzenia więzi interpersonalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010, ss. 251

Download articleDownload article

Recenzja: Barbara Chlebda, Irena Danecka, Skrypt do praktycznej nauki języka rosyjskiego. Część II, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2010, ss. 253

Download articleDownload article

Recenzja: Jiří Rejzek, Lidová etymologie v češtině, Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum 2009, ss. 138

Download articleDownload article

Recenzja: Alena M. Černá, Staročeské názvy chorob, Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum 2009, ss. 202

Download articleDownload article

Recenzja: Ilona Gwóźdź-Szewczenko, Futuryzm w czeskim pejzażu literackim, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009, ss. 278

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout