Slavica Wratislaviensia, 157, 2013, ss.164

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

Большая деревня или город особого рода? Русская урбанистика как пример диалога и контрапункта

AbstractDownload articleDownload article

urbanism, rusticity, wild nature, Russia — history, Western Europe — history, Bachtin’s principle of dialogue

О философской лирике Гавилы Державинa

AbstractDownload articleDownload article

Russian poetry, philosophical lyrics, Derzhavin

Писатели-эмигранты второй волны в американских письмах Нины Берберовой

AbstractDownload articleDownload article

emigration, culture, literature, periodical(s), publishing house(s), way of life, aes­thetic and artistic values

Obraz kobiecości a ewolucja archetypu animy w wybranych powieściach Vladimira Nabokova

AbstractDownload articleDownload article

anima, psychoanalysis, archetype, woman, love

От случайного семейства к patchwork family. По пьесе Людмилы Стефановны Петрушевской Дом и дерево

AbstractDownload articleDownload article

patchwork family, L.S. Petrushevskaya, dialogue deconstruction, parable character

Модель «расщепленного мозга» в романе Виктора Пелевина Ампир В

AbstractDownload articleDownload article

cognitive poetics, postmodernism, the text of the left hemisphere of the brain

Перетолкование мифов в русской литературе XXI века. Пелевинский вариант на тему лабиринта

AbstractDownload articleDownload article

Pelevin, myth of the Minotaur and the labyrinth, The Helmet of Horror, chat, poetics of the postmodern prose

Idea komunizmu w świetle nieznanych listów Mariana Zdziechowskiego do ukraińskiego metropolity Lwowa Andrzeja Szeptyckiego

AbstractDownload articleDownload article

Communism, Bolshevism, correspondence, pastoral letter, conservatism, Ukraine, Marian Zdziechowski, Andrzej Szeptycki

Jaroslava Rudiša wariacje na temat pewnego miasta

AbstractDownload articleDownload article

Berlin, city, literary city guide, underground, restlessness

Dyrektywne akty mowy w świetle strategii grzeczności

AbstractDownload articleDownload article

politeness, directive speech acts, face threatening acts, politeness strategies

Dativus possessivus w języku chorwackim i jego polskie odpowiedniki tłumaczeniowe

AbstractDownload articleDownload article

dativus possessivus, dative case, possession, Polish language, Croatian language

Zwrot frazeologiczny jako baza w polskiej i serbskiej derywacji międzyfrazeologicznej

AbstractDownload articleDownload article

phraseology, derivation, verbal idiom

Reviews

Recenzja: Albina Gołubiewa, Walentyna Czeczuga, Paulina Węcławiak, Słownictwo rosyjskie w ćwiczeniach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011

Download articleDownload article

Recenzja: Barbara Chlebda, Irena Danecka, Skrypt do praktycznej nauki języka rosyjskiego. Część III, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2011

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout