Slavica Wratislaviensia, 160, 2015, ss.144

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

Religious aspects of Kheraskov’s poetry

AbstractDownload articleDownload article

Chieraskow, masoni, religia, Херасков, масонство, религия

Stereotypy kulturowe i narodowe w "Wojnie i pokoju" Lwa Tołstoja

AbstractDownload articleDownload article

Лев Толстой, Война и мир, национальные мифологемы, национальные стереотипы, L. Tolstoy, War and Peace, national stereotypes, national myths

Obraz nekrofilii w fantastycznej literaturze rosyjskiej XIX wieku (na podstawie twórczości Włodzimierza Odojewskiego i Aleksego Tołstoja)

AbstractDownload articleDownload article

русская литература XIX столетия, фантастика, психоанализ, некрофилия, биофилия, 19th century Russian literature, fantasy, psychoanalysis, necrophilia, biophilia

Категория памяти в Жизни Арсеньева Ивана Бунина

AbstractDownload articleDownload article

Bunin, autobiografia, pamięć, autobiography, memory

Концептуализация в абсурдистском художественном тексте (концепт ВРЕМЯ в творчестве Александра Введенского)

AbstractDownload articleDownload article

абсурд, абсурдиський художній текст, «ієрогліфічна» мова, концепт, концептуалізація, absurd, absurdist literary text, “hieroglyphic language”, concept, conceptualization

Дневник Ирины Кнорринг как женская исповедь

AbstractDownload articleDownload article

pamiętnik, tekst w tekście, proza, poezja, harmonia, spowiedź, realność pierwszego i drugiego rzędu, diary, text within a text, prose, poetry, harmony, confession, first and second order reality

Примирение непримиримого в личности и культуре. Владислав Ходасевич и Марина Цветаева

AbstractDownload articleDownload article

Bóg, poezja, kultura, ojczyzna, pojednanie, God, poetry, culture, homeland, reconciliation

Bohuslav Reynek — samotář z Petrkova

AbstractDownload articleDownload article

Bohuslav Reynek, Petrkov, poezja chrześcijańska, Susanne Renaud, pisarz zapomniany, Bohuslav Reynek, Petrkov, Christian poetry, Susanne Renaud, forgotten writer

Ut photographema poesis. O literackich fotografiach wojennego Sarajewa w poezji bośniackiej lat dziewięćdziesiątych XX wieku

AbstractDownload article

intersemiotika, poezija ratnog Sarajeva, fotografija, reportaža, fototekstualnost, intersemiotic, poetry of war, Sarajevo, photography, reportage, phototextualities

Semantyka possessum w celownikowych konstrukcjach posesji zewnętrznej w języku chorwackim i polskim

AbstractDownload articleDownload article

vanjska posvojnost, posjedovano, dativ, poljski jezik, hrvatski jezik, external possession, possessum, dative, Polish language, Croatian language

Семантика зооморфизмов в составе русских, украинских и польских паремий (гендерный аспект)

AbstractDownload articleDownload article

зіставна семантика, лінгвокультурологія, паремія, зооморфізм, гендерна лінгвістика, comparative semantics, cultural linguistics, paroemia, zoomorphism, gender linguistics

Reviews

Recenzja: Libor Martinek, Fryderyk Chopin v české literatuře, Slezská univerzita v Opavě, Opava 2013

Download articleDownload article

Recenzja: Богдан Сокіл, Книга для читання з української мови: для студентів іноземців. Книга 2, „Мандрівець”, Тернопіль 2012

Download articleDownload article

Recenzja: Małgorzata Borek, Uczucia i emocje w rosyjskich i polskich metaforach. Aspekt lingwistyczny, Katowice 2012

Download articleDownload article

Henryk Markiewicz (1922–2013). Stručný profil významného polského literárního vědce (Libor Martinek)

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout