Slavica Wratislaviensia, 159, 2014, ss.508

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

Słowo wstępne

Download articleDownload article

Słowo o  Jubilacie

Download articleDownload article

Mój przyjaciel — Jubilat

Download articleDownload article

Okiem studenta… i  nie tylko

Download articleDownload article

Bibliografia prac naukowych Profesora Jana Sokołowskiego

Download articleDownload article

Нови типове композитуми и техният правопис в  съвременните славянски езици

AbstractDownload articleDownload article

Pseudoanalogonimija u kajkavskom narječju

AbstractDownload articleDownload article

Z dziedzictwa prasłowiańskiego w  leksyce chorwackiego dialektu kajkawskiego

AbstractDownload articleDownload article

Frazeolog a  Internet. Zarys relacji

AbstractDownload articleDownload article

Семантические реляции в сфере русско-польских межъязыковых омонимов на  примере интернационализмов

AbstractDownload articleDownload article

Славянский мир на рубеже ХХ–ХХI вв. Проблемы и перспективы больших и малых языков

AbstractDownload articleDownload article

Nieznany rękopiśmienny słownik wschodniosłowiański (Lexicon slavo-rutenicum) z  początku XVIII wieku

AbstractDownload articleDownload article

Modyfikacje podmiotowe w  łemkowskich zdaniach monopredykatywnych

AbstractDownload articleDownload article

A note on the Balkan expressions of weather

AbstractDownload articleDownload article

Ze wspomnień. Początki moich studiów w  Krakowie

AbstractDownload articleDownload article

Ли и дали во независни и во зависни прашања

AbstractDownload articleDownload article

Skrzydlate słowa jako problem translatoryczny (na przykładzie tak zwanych putinizmów)

AbstractDownload articleDownload article

Kryteria opozycji homonimicznych partykuł i  przysłówków

AbstractDownload articleDownload article

Русская частица БЫ на общеславянском фоне

AbstractDownload articleDownload article

Derywacja frazeologiczna w  języku polskim i  serbskim

AbstractDownload articleDownload article

Německé prvky ve slovní zásobě češtiny ve  slavistickém kontextu

AbstractDownload articleDownload article

Ukraińskie słowniki terminologii informatycznej (1990–2010)

AbstractDownload articleDownload article

Так і ні — не кажіть, чорне й біле — не називайте…

AbstractDownload articleDownload article

Лексическая номинация и социальная структура

AbstractDownload articleDownload article

O predykatorach analitycznych w  strukturze argumentu propozycjonalnego (na materiale języka bułgarskiego i  polskiego)

AbstractDownload articleDownload article

Semantyka czasowników momentalnej zmiany stanu a figura obserwatora

AbstractDownload articleDownload article

O czekaniu słów kilka. Konstrukcje taktyczne fundowane na predykacie czekać

AbstractDownload articleDownload article

Nazwy pokrewieństwa i  powinowactwa w  języku czeskim i  polskim. Paradygmat słowotwórczy

AbstractDownload articleDownload article

O kilku nowszych bohemizmach w  polszczyźnie

AbstractDownload articleDownload article

Chorwacki język standardowy dla językoznawców i  niejęzykoznawców: językowa i  stylistyczna specyfika tekstów naukowych

AbstractDownload articleDownload article

Zmiany diachroniczne w składni klityk zaimków osobowych w  wybranych językach południowosłowiańskich

AbstractDownload articleDownload article

Tvorba složenica u hrvatskom jeziku

AbstractDownload articleDownload article

Таксис изразен со реченици во кои ситуацијата P1 е  вметната во  ситуацијата P2 во македонскиот јазик и  нивните еквиваленти во  рускиот јазик

AbstractDownload articleDownload article

Przekład wobec folkloryzacji

AbstractDownload articleDownload article

Jaka jest różnica między predykatem a  predykacją?

AbstractDownload articleDownload article

О некоторых русско-польских переводных соответствиях

AbstractDownload articleDownload article

Dlaczego pol. bezpieczny nie znaczy ‘niebezpieczny’?

AbstractDownload articleDownload article

Wyraz — zdanie — tekst: problem punktu widzenia w  perspektywie translatorycznej (na materiale języka rosyjskiego i  polskiego)

AbstractDownload articleDownload article

Komunikacyjna charakterystyka aktów rady, ostrzeżenia i  groźby

AbstractDownload articleDownload article

O nietypowym rozwoju znaczeniowym w  polszczyźnie — czasownik chędożyć

AbstractDownload articleDownload article

Leksemy z  interfiksami w  języku serbskim (analiza słowotwórczo-semantyczna)

AbstractDownload articleDownload article

Стався і повертав, або як вдало перекладати офіційні документи

AbstractDownload articleDownload article

Dwa rossica w  polskim dyskursie politycznym ostatnich lat: łże-elity i  wykształciuchy

AbstractDownload articleDownload article

Meandry bałkanologii

AbstractDownload articleDownload article

Kryteria periodyzacji rozwoju literackiej polszczyzny i  górnołużycczyzny

AbstractDownload articleDownload article

Słowiańskie nazwy ‘stopy’, ‘podeszwy’ oraz ‘śladu stopy’ w  świetle materiałów gwarowych i  źródeł historycznych

AbstractDownload articleDownload article

Werby pohiba w  hornjoserbšćinje přirunajo z  rušćinu

AbstractDownload articleDownload article

Wyrazy motywowane i  niemotywowane w  grupie leksykalnej „Ziemia. Budowa Ziemi” w  języku rosyjskim i  polskim

AbstractDownload articleDownload article

O nobilitowanych przymiotnikach

AbstractDownload articleDownload article

Неопределенные местоимения в русском языке — компаративный анализ с другими славянскими языками

AbstractDownload articleDownload article

Структурно-позиційна і функційно-семантична типологія реченнєвої зв’язки: зіставний аспект

AbstractDownload articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout