Slavica Wratislaviensia, 164, 2017, ss.196

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

Między tekstem a obrazem. O specyfice postjugosłowiańskiego dyskursu encyklopedycznego („Leksikon Yumitologije, Bila jednom jedna zemlja. Titova Jugoslavija”)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.164.1

AbstractDownload articleDownload article

Yugo-nostalgia, encyclopedic discourse, lexicon, image, text, Jugonostalgija, enciklopedijski diskurs, leksikon, slika

Антропотопос «покоління»: антропологічний, соціо- культурний, естетичний зріз

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.164.2

AbstractDownload articleDownload article

generation, literature generation, mission, tempora, psychotype, поколение, литературное поколение, генерация, миссия, темпораль- ность, психотип

Rozkosze czeskiej awangardy. O fuzjach literatury, sztuki i filozofii na przykładach z twórczości Jindřicha Štyrskiego, Toyen, Vítězslava Nezvalai Františka Drtikola

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.164.3

AbstractDownload articleDownload article

the Czech avant-garde, art, literature, philosophy, eroticism, česká avantgarda, umění, literatura, filozofie, erotismus

Образи транспортних засобів в американських романах про українських емігрантів

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.164.4

AbstractDownload articleDownload article

transport, transport route, metalogical image, autological image, imagological pattern, транспорт, транспортный коридор, металогические образы, автоло- гические образы, имагологический образ

Stereotypizacja obrazu Rosji i relacji polsko-rosyjskich w filmie „Fotograf”

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.164.5

AbstractDownload articleDownload article

stereotypization, autostereotype, heterostereotype, picture of Russia, Polish-Russian relations, стереотипизация, автостереотип, гетеростереотип, картина России, польско-российские отношения

Исследование особенностей жеста в ранней поэзии Бориса Пастернака (на примере книги стихов „Сестра моя — жизнь”)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.164.6

AbstractDownload articleDownload article

literature, Boris Pasternak, My Sister, Life, gestures, література, Борис Пастернак, Сестра моя — життя, жести

Znaczenie obrazów symbolicznych w opowiadaniu „Nema povratka” Miodraga Bulatovicia

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.164.7

AbstractDownload articleDownload article

Miodrag Bulatović, short story collection Vuk i zvono, story Nema povratka, symbolic images, fire, Миодраг Булатовић, Вук и звоно, прича Нема повратка, симболичкe сликe, ватра

Гуцульська діалектна лексика і фразеологія в українській художній мові: лексикографічне опрацювання

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.164.8

AbstractDownload articleDownload article

Ukrainian dialectology, Hutsul dialect, lexicography, fiction language, dialektologia ukraińska, dialekt huculski, leksykografia, język literacki

Polisemia jako problem w rosyjsko-polskiej leksykografi i przekładowej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.164.9

AbstractDownload articleDownload article

lexicographical criticism, translation Russian-Polish dictionary, polysemy, dictionary equivalents, fixed expressions, лексикографическая критика, русско-польский переводной словарь, полисемия, словарные соответствия, фраземы

Strony internetowe sklepów komputerowych jako źródło ukraińskiego słownictwa informatycznego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.164.10

AbstractDownload articleDownload article

the Ukrainian language, IT lexicon, hardware, computer shop pricing list, українська мова, комп’ютерна лексика, хардвер, прайс-листи комп’ю- терних магазинів

Niegrzeczność jako sposób na realizację intencji komunikacyjnej nadawcy (na przykładzie języka rosyjskiego)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.164.11

AbstractDownload articleDownload article

impoliteness, politeness, communication, невежливость, вежливость, коммуникация

Rossica w polskim dyskursie medialnym

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.164.12

AbstractDownload articleDownload article

hackneyed quotations, Russian hackneyed quotations, rossica, rossicum, Polish media discourse, крылатые слова, русские крылатые слова, rossica, rossicum, польский масс-медиальный дискурс

Слова з новими міжнародними компонентами в сучасній українській мові (на прикладі слів із компонентом кібер-)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.164.13

AbstractDownload articleDownload article

foreign language vocabulary, international components, terminology, język ukraiński, nowe leksemy, komponenty międzynarodowe, terminologia

Лингвокультурологический анализ концепта «дружба» в рус- ском языке: паремиологический и ассоциативный аспекты

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.164.14

AbstractDownload articleDownload article

Cultural Linguistics, Russian linguistic picture of the world, concept “friendship”, phraseology, paremiology, lingwistyka kulturowa, rosyjski językowy obraz świata, koncept „przyjaźń”, frazeologia, paremiologia

Reviews

Бојовић Злата, „Историја дубровачке књижевности” Српска књижевна задруга књ. 711, Београд 2014

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.164.15

Download articleDownload article

Ivo Harák, „Básník Josef Suchý”. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně 2014

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.164.16

Download articleDownload article

Martinkovo detailní mapování literatury Českého Těšínska — Libor Martinek, „Identita v literature Těšínska”, Kielce-Opava 2015

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.164.17

Download articleDownload article

Irena Bogoczová, Małgorzata Bortliczek, „Jazyk příhraničního mikrosvěta (běžna mluva Těšíňanů v ČR”), „Język przygranicznego mikroświata (mowa potoczna mieszkańców Zaolzia)”, Ostrava 2014

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.164.18

Download articleDownload article

Harry Walter, Valerij Mokienko, Ewa Komorowska, Krzysztof Kusal, „Rosyjsko-niemiecko- polski słownik aktywnych przysłów (z obcojęzycznymi paralelami i historyczno-kulturowymi komentarzami”), wyd. volumina.pl Daniel Krzanowski, Greifswald-Szczecin 2014

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.164.19

Download articleDownload article

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

Wciąż jestem tutaj. Wspomnienie o Prof. Danuši Kšicové (1932–2017)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.164.20

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout