Slavica Wratislaviensia, 164, 2017, ss.196

Artykuły

Strony redakcyjne i spis treści

Pobierz artykułPobierz artykuł

Między tekstem a obrazem. O specyfice postjugosłowiańskiego dyskursu encyklopedycznego („Leksikon Yumitologije, Bila jednom jedna zemlja. Titova Jugoslavija”)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.164.1

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Yugo-nostalgia, encyclopedic discourse, lexicon, image, text, Jugonostalgija, enciklopedijski diskurs, leksikon, slika

Антропотопос «покоління»: антропологічний, соціо- культурний, естетичний зріз

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.164.2

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

generation, literature generation, mission, tempora, psychotype, поколение, литературное поколение, генерация, миссия, темпораль- ность, психотип

Rozkosze czeskiej awangardy. O fuzjach literatury, sztuki i filozofii na przykładach z twórczości Jindřicha Štyrskiego, Toyen, Vítězslava Nezvalai Františka Drtikola

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.164.3

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

the Czech avant-garde, art, literature, philosophy, eroticism, česká avantgarda, umění, literatura, filozofie, erotismus

Образи транспортних засобів в американських романах про українських емігрантів

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.164.4

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

transport, transport route, metalogical image, autological image, imagological pattern, транспорт, транспортный коридор, металогические образы, автоло- гические образы, имагологический образ

Stereotypizacja obrazu Rosji i relacji polsko-rosyjskich w filmie „Fotograf”

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.164.5

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

stereotypization, autostereotype, heterostereotype, picture of Russia, Polish-Russian relations, стереотипизация, автостереотип, гетеростереотип, картина России, польско-российские отношения

Исследование особенностей жеста в ранней поэзии Бориса Пастернака (на примере книги стихов „Сестра моя — жизнь”)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.164.6

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

literature, Boris Pasternak, My Sister, Life, gestures, література, Борис Пастернак, Сестра моя — життя, жести

Znaczenie obrazów symbolicznych w opowiadaniu „Nema povratka” Miodraga Bulatovicia

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.164.7

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Miodrag Bulatović, short story collection Vuk i zvono, story Nema povratka, symbolic images, fire, Миодраг Булатовић, Вук и звоно, прича Нема повратка, симболичкe сликe, ватра

Гуцульська діалектна лексика і фразеологія в українській художній мові: лексикографічне опрацювання

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.164.8

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Ukrainian dialectology, Hutsul dialect, lexicography, fiction language, dialektologia ukraińska, dialekt huculski, leksykografia, język literacki

Polisemia jako problem w rosyjsko-polskiej leksykografi i przekładowej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.164.9

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

lexicographical criticism, translation Russian-Polish dictionary, polysemy, dictionary equivalents, fixed expressions, лексикографическая критика, русско-польский переводной словарь, полисемия, словарные соответствия, фраземы

Strony internetowe sklepów komputerowych jako źródło ukraińskiego słownictwa informatycznego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.164.10

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

the Ukrainian language, IT lexicon, hardware, computer shop pricing list, українська мова, комп’ютерна лексика, хардвер, прайс-листи комп’ю- терних магазинів

Niegrzeczność jako sposób na realizację intencji komunikacyjnej nadawcy (na przykładzie języka rosyjskiego)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.164.11

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

impoliteness, politeness, communication, невежливость, вежливость, коммуникация

Rossica w polskim dyskursie medialnym

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.164.12

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

hackneyed quotations, Russian hackneyed quotations, rossica, rossicum, Polish media discourse, крылатые слова, русские крылатые слова, rossica, rossicum, польский масс-медиальный дискурс

Слова з новими міжнародними компонентами в сучасній українській мові (на прикладі слів із компонентом кібер-)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.164.13

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

foreign language vocabulary, international components, terminology, język ukraiński, nowe leksemy, komponenty międzynarodowe, terminologia

Лингвокультурологический анализ концепта «дружба» в рус- ском языке: паремиологический и ассоциативный аспекты

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.164.14

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Cultural Linguistics, Russian linguistic picture of the world, concept “friendship”, phraseology, paremiology, lingwistyka kulturowa, rosyjski językowy obraz świata, koncept „przyjaźń”, frazeologia, paremiologia

Recenzje

Бојовић Злата, „Историја дубровачке књижевности” Српска књижевна задруга књ. 711, Београд 2014

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.164.15

Pobierz artykułPobierz artykuł

Ivo Harák, „Básník Josef Suchý”. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně 2014

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.164.16

Pobierz artykułPobierz artykuł

Martinkovo detailní mapování literatury Českého Těšínska — Libor Martinek, „Identita v literature Těšínska”, Kielce-Opava 2015

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.164.17

Pobierz artykułPobierz artykuł

Irena Bogoczová, Małgorzata Bortliczek, „Jazyk příhraničního mikrosvěta (běžna mluva Těšíňanů v ČR”), „Język przygranicznego mikroświata (mowa potoczna mieszkańców Zaolzia)”, Ostrava 2014

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.164.18

Pobierz artykułPobierz artykuł

Harry Walter, Valerij Mokienko, Ewa Komorowska, Krzysztof Kusal, „Rosyjsko-niemiecko- polski słownik aktywnych przysłów (z obcojęzycznymi paralelami i historyczno-kulturowymi komentarzami”), wyd. volumina.pl Daniel Krzanowski, Greifswald-Szczecin 2014

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.164.19

Pobierz artykułPobierz artykuł

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

Wciąż jestem tutaj. Wspomnienie o Prof. Danuši Kšicové (1932–2017)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.164.20

Pobierz artykułPobierz artykuł

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy