Slavica Wratislaviensia, 165, 2017, ss.180

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

Слово и предложение в свете теории речемыслительной деятельности

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.165.1

AbstractDownload articleDownload article

word, sentence, discoursive event, proposition, propositional concept, inner speech, слово, речення, дискурсивна подія, пропозиція, пропозиційний концепт, внутрішнє мовлення

O chlebie powszednim. Nazwy chleba i wyrobów piekarniczych w języku polskim i rosyjskim

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.165.2

AbstractDownload articleDownload article

bread, Polish, Russian, phraseology, etymology, хлеб, польский язык, русский язык, фразеология, этимология

Питання декомунізації пропріального ландшафту України та Польщі: нормативно-правова база і практика

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.165.3

AbstractDownload articleDownload article

decommunisation, onomasticon, proper names landscape, urbonymy, dekomunizacja, onomastykon, krajobraz proprialny, urbanonimy

Jednostka leksykalna барем i jej polskie odpowiedniki — próba analizy semantycznej i składniowej (na podstawie przekładów prozy macedońskiej na język polski i polskiej na język macedoński)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.165.4

AbstractDownload articleDownload article

particle, semantics, homonymy, conjunction, function expression, Честички, семантика, хомонимија, сврзник

„Что само в очесях являлося, то и писалося…” Князя Николая Радзивилла Cиротки описание диковинных животных в его „Путешествии в Святую Землю”

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.165.5

AbstractDownload articleDownload article

Nicholas Radzivill the Orphan, pilgrimage, hippopotamus, crocodile, chameleon, Mikołaj Radziwiłł Sierotka, pielgrzymka, hipopotam, krokodyl, kameleon

Zdania wyrażające zdolności i talent w języku polskim i rosyjskim

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.165.6

AbstractDownload articleDownload article

sentence model, abilities, talent, syntactem, модель предложения, способности, талант, синтаксема

Polskie ekwiwalenty przekładowe chorwackiego przyimka unatoč

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.165.7

AbstractDownload articleDownload article

translation, equivalence, preposition, Croatian language, Polish language, contrastive linguistics, prijevod, ekvivalencija, prijedlog, hrvatski jezik, poljski jezik, kontrastivna lingvistika

Принципы построения русско-польского словаря разговорной речи

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.165.8

AbstractDownload articleDownload article

colloquial language, dictionary entry, Russian-Polish lexicography, język potoczny, artykuł hasłowy, leksykografia rosyjsko-polska

Macedończyk–Macedończycy w dokumentach dyplomatycznych Królestwa Serbii 1903–1914

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.165.9

AbstractDownload articleDownload article

Macedonia, Macedonians, Serbia, diplomacy, politicians, Serbian foreign policy, Makedonija, Makedonci, Srbija, diplomatija, političari, srpska spoljna politika

Status sufiksów „-er-” i „-or-” w formach liczebnikowych w języku chorwackim

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.165.10

AbstractDownload articleDownload article

standard Croatian language, collective numerals, normative publications, language policy, linguistic purism, hrvatski standardni jezik, brojevne izvedenice, normativni priručnici, jezična politika, jezični purizam

Szyk operatorów kwantyfikacji ogólnej w języku polskim

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.165.11

AbstractDownload articleDownload article

contemporary Polish language, general quantification, word order, pronoun, particle, савремени пољски језик, општа квантификација, ред, заменица, честица

Didaktická gramatika jako zdroj poznání a inspirace

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.165.12

AbstractDownload articleDownload article

Czech as a foreign language, didactic grammar, grammar, linguodidactics, textbook, чешский язык как иностранный, дидактическая грамматика, грамматика, лингводидактика, учебник

Проблемы сопоставительного синтаксиса славянских языков

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.165.13

AbstractDownload articleDownload article

contrastive syntax, semantic syntax, da construction, non-factuality, Slavic languages, съпоставителен синтаксис, семантичен синтаксис, да-конструкция, нефактивност, славянски езици

Język czarnogórski na rozdrożu. Główne kierunki polityki językowej w Czarnogórze po 1991 roku

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.165.14

AbstractDownload articleDownload article

language policy, standarization, Montenegrin language, Serbian language, Serbo- Croat language, језичка политика, стандардизација, црногорски језик, српски језик, срп- скохрватски језик

Z problematyki nazewnictwa grzybów wielkoowocnikowych w języku ukraińskim i polskim — przegląd źródeł

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.165.15

AbstractDownload articleDownload article

the Ukrainian language, mycological vocabulary, comparative linguistics, overview of sources, research overview, українська і польська мови, мікологічна лексика, зіставне мовознавство, фольклор, художні тексти, науково-популярні роботи

Gwara warszawska jako medium w procesie zapożyczania z języka rosyjskiego do polszczyzny

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.165.16

AbstractDownload articleDownload article

rossicum, Warsaw urban dialect, inter-lingual contact, intralingual loan-word, intralingual borrowing, varšavská městská mluva, interjazykový kontakt, vnitřní přejímka, vnitřní přebírání

О транслитерации и транскрипции белорусских слов

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.165.17

AbstractDownload articleDownload article

names, place names, transliteration, transcription, Belarusian alphabet, nazwiska, nazwy geograficzne, transliteracja, transkrypcja, alfabet białoruski

Tendencja rozwojowa futurum w języku serbskim w świetle bałkanologii

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.165.18

AbstractDownload articleDownload article

Serbian, Balkanology, future tense, the utterance da + praesens, infinitive, Srpski jezik, balkanologija, buduće vreme (futur I), oblik da + prezent, infinitiv

Науковий дискурс ХХI ст.: нейтралізація типових cтильових ознак (аналіз комунікативної ситуації в межах сучасного організаційно‑-наукового заходу)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.165.19

AbstractDownload articleDownload article

standard communicative situation/non-standard communicative situation, scientific style, scientific discourse, scientific communication, post-modern linguistic culture, стандартная коммуникативная ситуация/нестандартная коммуникативная ситуация, научный стиль, научный дискурс, научная коммуникация, лингвокультура постмодернизма

Rosyjskie złożenia z formantem paradygmatycznym w grupie leksykalno-semantycznej „Nazwy osób, wyodrębnione ze względu na zawód lub rodzaj działalności” i ich polskie odpowiedniki

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.165.20

AbstractDownload articleDownload article

nomination, word formation, compound noun, derivate, unmotivated word, номинация, cловообразование, cложение, дериват, немотивированное слово

O początkach badań dialektologicznych Południowej Słowiańszczyzny 120 lat po projekcie Milana Rešetara

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.165.21

AbstractDownload articleDownload article

diachronic dialectology, Rešetar’s questionnaire, Polish translation, methodology comparison, dijakronijska dijalektologija, Rešetarov upitnik, poljski prijevod, usporedba metodologije

Potencjał słowotwórczy wybranych czasowników dźwiękonaśladowczych w języku czeskim i polskim

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.165.22

AbstractDownload articleDownload article

word-forming, verbs, Czech, language, Polish, word-forming nest, onomatopoeia, slovotvorný potenciál, sloveso, čeština, polština, jazyk, slovotvorba, hnízdo slovotvorné, onomatopoeia

Семантичка деривација на прасловенскиот глаголски корен *met- во македонскиот јазик

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.165.23

AbstractDownload articleDownload article

anthropocentric-spatial language theory, semantic derivation, Macedonian language, semantics, verbal roots, teoria antropocentryczno-przestrzenna, derywacja semantyczna, język macedoński, semantyka, rdzenie werbalne

Перцептивное обозначение в русской народной сказке

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.165.24

AbstractDownload articleDownload article

perceptual notation, perceptual mode, Russian folk fairy-tale, fairy-tale, semantics, перцептивне означення, перцептивний модус, російська народна казка, чарівна казка, семантика

Нашли оне звери дивныя и страшныя… Мир причудливых животных в русском переводе „Хроники всего света” Мартина Бельского

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.165.25

AbstractDownload articleDownload article

Chronicle by M. Bielski, 18th-century Polish-Russian translations, great geographical discoveries, representation of exotic animals, Kronika Marcina Bielskiego, przekłady polsko-rosyjskie XVII wieku, wielkie odkrycia geograficzne, opisy zwierząt egzotycznych

Да-конструкции како аргументи на предикати од втор ред во минато време (со фокус на ТРЕБА) (македонски~полски)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.165.26

AbstractDownload articleDownload article

Macedonian да-constructions, predicates of the second rank, past tense, modal verb треба, Polish equivalents, macedońskie да-konstrukcje, predykaty drugiego rzędu, czas przeszły, czasownik modalny треба, polskie ekwiwalenty

Утицај функционалностилске и жанровске диференцијације на употребу падежа у „Стенографским белешкама Народне скупштине Краљевине Србије за 1898. годину”

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.165.27

AbstractDownload articleDownload article

cases, 19th century, functional stylistics, przypadki, XIX wiek, stylistyka funkcjonalna

Розвиток української футбольної лексики у Cхідній Ґаличині на початку ХХ століття

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.165.28

AbstractDownload articleDownload article

Ukrainian football terminology, thematic group of football vocabulary, native name, loanword, synonym, ukraińska terminologia piłki nożnej, grupa tematyczna słownictwa piłki nożnej, nazwa rodzima, zapożyczenie, synonim

Jak skutecznie obrazić rozmówcę? Komunikacyjne taktyki obrazy

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.165.29

AbstractDownload articleDownload article

communication, impoliteness, tactic, insult, коммуникация, невежливость, тактика, обида

„Gdybym był bogaty…” Bogactwo jako jednostka aksjotyczna w świadomości językowej Polaków, Rosjan i Niemców

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.165.30

AbstractDownload articleDownload article

wealth, axiology, language awareness, verbal association test, comparative linguistics, богатство, аксиология, языковое сознание; тест вербальных ассоциаций, конфронтативная лингвистика

Языковая реализация микроконцептов «отец», «сын» / «ojciec», «syn» в русском и польском лингвокультурном пространстве

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.165.31

AbstractDownload articleDownload article

linguistic-cultural space, concept, cognitive semantics, fixe phrase, anthropocentric paradigm, valuation, przestrzeń lingwokulturowa, koncept, semantyka kognitywna, frazem, paradygmat antropocentryczny, wartościowanie

Deminutiva v češtině a polštině s důrazem na popis jejich užití v tzv. žákovském mezijazyce

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.165.32

AbstractDownload articleDownload article

diminutives, paralel corpus, Czech, Polish, диминутивы, уменьшительные, параллельный корпус, чешский язык, польский язык

Code-switching w wypowiedziach użytkowników innosłowiańskich gwar przesiedleńczych w Rosji

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.165.33

AbstractDownload articleDownload article

Slavic immigrant dialects in Russia, language contact, interlanguage influence, code-switching and code-mixing, fused lect, славянские переселенческие говоры в России, языковой контакт, межъязыковая интерференция, переключение и смешение кодов, смешанный идиом

Система членов предложения и принципы ее описания

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.165.34

AbstractDownload articleDownload article

member, syncretism, aspects, obligatory sentence member, optional sentence member, větný člen, synkretizmus, příznaky, hlavní větný člen, rozvíjející větný člen

Мечта / marzenie как компонент устойчивых словосочетаний русского и польского речевого узуса

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.165.35

AbstractDownload articleDownload article

dream, phraseology, collocations, Russian, Polish, usage, marzenie, frazeologizmy, kolokacje, język polski, język rosyjski

Dlaczego literatura macedońska nie chce być literaturą mniejszą?

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.165.36

AbstractDownload articleDownload article

Vapcarov, Smatrakalev, Macedonian Literary Circle in Sofia, Macedonian identity, minor literature, Вапцаров, Сматракалев, Македонски литературен креужок во Софија, македонски идентитет, споредни книжевности

Czy genetiw to przypadek? Co to znaczy „przypadek adnominalny”?

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.165.37

AbstractDownload articleDownload article

case, possessor, morphology of pronouns, падеж, морфология местоимения

Общеславянский лингвистический атлас и сравни- тельная грамматика славянских языков

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.165.38

AbstractDownload articleDownload article

Slavic Linguistic Atlas, lexical isoglottic lines, Ogólnosłowiański Atlas Językowy, izoglosy leksykalne

Synkretismus jako jazykový jev, lingvistická kategorie a lingvistický termín

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.165.39

AbstractDownload articleDownload article

Syncretism, asymmetry dualism, homonymy, neutralisation, polysemy and polyfunctionality, cинкретизм, асимметрический дуализм, омонимия, нейтрализация, полисемия и полифункциональность

Особенности польской и русской велосипедной лексики (словообразовательный и семантический аспекты)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.165.40

AbstractDownload articleDownload article

sociolect, sports lexicon, word formation processes, univerbation, semantic derivation, socjolekt, leksyka sportowa, sposoby słowotwórcze, uniwerbizacja, derywacja semantyczna

Лінгвосоціумне портретування особистості: епістолярна дискурси- вна практика

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.165.41

AbstractDownload articleDownload article

lingual and social portraying of personality, discursive practice, epistolary-discursive practice, tactics of epistolary-discursive practice, letter speech genre, лингвистистично-друштвено портретисање личности, дискурсивна практика, епистоларно-дискурсивна практика, тактике епистоларно-дискурсивне практике, говорни жанр писма

Spremembe v leksiki in skladnji v sodobni slovenščini

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.165.42

AbstractDownload articleDownload article

lexis, syntax, semantic change, word-formation, neologisms, leksyka, składnia, tworzenie znaczeń, słowotwórstwo, neologizmy

Noty o Autorach

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout