Slavica Wratislaviensia, 166, 2018, ss.200

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

Obcy w kuchni. Jedzenie jako sposób realizacji opozycji „swoje–obce” i „arystokratyczne–plebejskie” w kulturze rosyjskiej do XIX w.

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.166.1

AbstractDownload articleDownload article

Russian cuisine identification code foreign, plebeian, patrician, русская кухня, идентификационный код, чужой, плебейский, аристократический

Nie tylko knedliki. Czeska kuchnia jako przedmiot literackiej reprezentacji

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.166.2

AbstractDownload articleDownload article

quotidian life, Czech national cuisine, national heritage, Kondelík, Arcadia, každodenní život, česká národní kuchyně, národní tradice, Kondelík, idyličnost.

W krainie pałeczek — reprezentacje kuchni chińskiej w podróżopisarstwie polskim i serbskim*

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.166.3

AbstractDownload articleDownload article

travel writing, image of China, Chinese cuisine, imagology, representation, putopis, slika Kine, kineska kuhinja, imagologija, reprezentacije

Hiszpania w Dziennikach z podróży Miodraga Popovicia

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.166.4

AbstractDownload articleDownload article

Miodrag Popović, Spain, diary, imagination, museums, paintings, travel diaries, Миодраг Поповић, Шпанија, дневник, уобpазиља, музеји, слике

Motyw „podwójnego ojcostwa” w Młodziku i Braciach Karamazow Fiodora Dostojewskiego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.166.5

AbstractDownload articleDownload article

Fyodor Dostoyevsky, “double fatherhood”, The Raw Youth, The Brothers Karamazov, family, Достоевский, «двойное отцовство», Подросток, Братья Карамазовы, фундаменты личности, семья

Gra popędów. Freud o Dostojewskim

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.166.6

AbstractDownload articleDownload article

Dostoevsky, Freud, sexual desire, killer’s impulse, gambling addiction, Достоевский, Фрейд, сексуальное влечение, инстинкт убийцы, инстинкт игрока

Образ материнской любви в фильме Трясина Григория Чухрая*

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.166.7

AbstractDownload articleDownload article

Soviet, gender, memory, war, motherhood, Rosja Radziecka, gender, pamięć, wojna, macierzyństwo

Hornická tematika v poezii Wilhelma Przeczka

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.166.8

AbstractDownload articleDownload article

house, home, identity, borderland literature, the Polish national minority, Czech Cieszyn Silesia, dom, ojczyzna, tożsamość, pogranicze, literatura, polska mniejszość narodowa, czeski Śląsk Cieszyński

Антропология святителя Викторина Петавийского: употребление терминов ,,homo”, ,,Adam” и ,,secundus homo”

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.166.9

AbstractDownload articleDownload article

anthropology, saint Victorinus of Poetovio, treatise On the Creation of the World, Commentary on the Apocalypse, the sixth day of creation, the first man, антропологiя, святитель Вiкторин Петавiйський, трактат Про створення свiту, Тлумачення Апокалiпсису, шостий день творiння, перша людина

„Композитный взрыв” в современном русском газетном дискурсе

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.166.10

AbstractDownload articleDownload article

Anglicism, composition, compound words, media discourse, Russian language, anglicyzm, dyskurs prasowy, język rosyjski, kompozyt, złożenie

Przysłówki i wyrażenia adwerbialne pochodzenia rosyjskiego w języku polskim (I)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.166.11

AbstractDownload articleDownload article

loanwords, loan-adverbs, adverbial expressions, Russianisms, Polish-Russian Russian-Polish languages in contact, заимствования, заимствованные наречия, наречные выражения, русизмы, польско-русские и русско-польские языковые контакты

Nazwiska czeskie a Czesi w Polsce w XX w.

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.166.12

AbstractDownload articleDownload article

anthroponymy, Czech surnames, Polish anthroponymic system, Czech genetic names, surnames, Antroponomastický systém, česká příjmení, příjmení Poláků, česko-polské vztahy, příjmení

Neologizmy z formantem obcym -ing we współczesnym języku czeskim

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.166.13

AbstractDownload articleDownload article

linguistics, word formation, loan-words, suffixes, nouns, jazykověda, tvoření slov, přejímky, sufixy, nominativa

Reviews

Joanna Kula, Bohater końca XX wieku w prozie Władimira Makanina, Oficyna Wydawnicza ATUT-Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2013, ss. 202.

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.166.14

Download articleDownload article

Libor Martinek, Henryk Jasiczek. Monografie, „Spisovatelé Těšínska”, t. 2, Wyd. Literature & Science, Opava 2016, ss. 270.

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.166.15

Download articleDownload article

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

Wspomnienie o Profesorze Lubomyrze Beleyu

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.166.16

Download articleDownload article

Noty o Autorach

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout