Slavica Wratislaviensia, 169, 2019, ss.200

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

Słowo wstępne od Redakcji

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.169.1

Download articleDownload article

Works of Klementyna Hoffmanowa in Russian translations

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.169.2

AbstractDownload articleDownload article

polska literatura dla dzieci, Klementyna z Tańskich Hoffmanowa, Polish children’s literature

“The Empire at the end of the decadent days…” (Nicky, Alix, Grigori, and others in journal entries, letters, telegrams, memoirs): Parts I and II

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.169.3

AbstractDownload articleDownload article

1917, February Revolution, Bolshevik coup, ego-documents, Emperor Nicholas II, Empress Alexandra Feodorovna, Grigori Rasputin, Russian writers, Февральская революция, большевистский переворот, эго-доку- менты, император Николай II, императрица Александра Федоровна, Григорий Распутин, русские писатели

Reality as a conspiracy (based on selected short stories by Richard Weiner)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.169.4

AbstractDownload articleDownload article

reality, conspiracy, ontology, literature, Richard Weiner, realita, spiknutí, ontologie, literatura

Тhe beginnings of a bilingual Russian-Polish and Polish-Russian lexicography: A literature review

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.169.5

AbstractDownload articleDownload article

bilingual lexicography, history of written language, Polish, Russian, двуязычная лексикография, история литературного языка, польский язык, русский язык

Syntagmatic features of the functioning of Russian expressive linguistic units (on the basis of a vocabulary with a positive emotional evaluation)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.169.6

AbstractDownload articleDownload article

syntagmatics, use, Russian language, vocabulary, positive emotional evaluation, expressiveness, syntagmatyka, funkcjonowanie, język rosyjski, słownictwo, pozytywna ocena emocjonalna, ekspresywność

Nouns denoting quantity: The problem of terminology and classification

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.169.7

AbstractDownload articleDownload article

nouns denoting quantity, classification, quantifier, classifier, numerals, określnik ilościowy, klasyfikacja, kwantyfikator, klasyfikator, numeratyw

Clauses of non-priority purpose in Bulgarian and their Russian parallels

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.169.8

AbstractDownload articleDownload article

subordinate conjunctions, clauses of purpose, clauses of measure and degree, translation, Bulgarian, Russian, подчинителни съюзи, финални изречения, изречения за количество и степен, превод, български език, руски език

The role of the process of updating orientalisms in the formation of Sarajevo’s modern urban koiné

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.169.9

AbstractDownload articleDownload article

urban koiné, spoken language, orientalisms, semantic transformation, lexis, phraseology, gradski žargon, razgovorni jezik, orijentalizmi, semantička transformacija, leksika, frazeologija

Croatian preposition prema in the spatial domain and its Polish translation equivalents

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.169.10

AbstractDownload articleDownload article

prepositions, secondary prepositions, Polish language, Croatian language, equivalence, dativ, prijedlozi, poljski jezik, hrvatski jezik, ekvivalencija

The emancipation of the Silesian ethnolect in critical discourse: The legal and political plane, the socio-political plane and the personal one

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.169.11

AbstractDownload articleDownload article

Silesian ethnolect, Polish, linguistic policy, language standardization, šleski jezički varijetet, poljski jezik, jezička politika, jezička standardizacija

Sources of failure of modern linguistic communication

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.169.12

AbstractDownload articleDownload article

communication, effective communication, miscommunication, коммуникация, коммуникативный успех, коммуникативная неудача

Reviews

Monika Sidor, Próba literackiej summy. Pisarz — prawda — historia w „Czerwonym Kole” Aleksandra Sołżenicyna, Wydawnictwo KUL, Lublin 2017, ss. 292.

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.169.13

Download articleDownload article

Piotr Michałowski, Podstawy modelowania terminograficznego, wydanie na zlecenie Instytutu Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2017, ss. 232.

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.169.14

Download articleDownload article

Sprawozdania

Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej XX Славистиче- ские чтения памяти проф. П. А. Дмитриева и проф. Г. И. Сафронова zorganizowanej przez Katedrę Filologii Słowiańskiej Petersburskiego Uniwersytetu Państwowego w dniach 12–14 września 2018 roku

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.169.15

Download articleDownload article

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

Profesor Telesfor Poźniak (1932–2019)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.169.16

Download articleDownload article

Noty o Autorach

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout