Slavica Wratislaviensia, 171, 2020, ss.152

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

Диалектное слово: новые направления в его исследовании

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.171.1

AbstractDownload articleDownload article

диалектология, лингвистическая география, Лексический атлас русских народных говоров, linguistic geography, Lexical Atlas of the Russian Dialects

Fascination as a communication category on the Internet (with reference to the Russian portal Rambler.ru)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.171.2

AbstractDownload articleDownload article

mass-media, journalistic style, mass communication, attractiveness, selection of semantic information, media masowe, komunikacja masowa, styl dziennikarski, atrakcyjność, selekcja informacji semantycznej

W poszukiwaniu teorii konotacji z perspektywy tłumacza

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.171.3

AbstractDownload articleDownload article

connotation, translation, dysphemism, euphemism, orthophemism, коннотация, перевод, дисфемизм, ортофемизм, эвфемизм

Leksyka specjalistyczna w tekście literackim a kompetencje tłumacza (na materiale polskich przekładów powieści kryminalnych Aleksandry Marininy)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.171.4

AbstractDownload articleDownload article

translation, competence, translator’s knowledge, crime novels, перевод, компетенция, переводческие знания, детективные романы

Некоторые особенности перевода мультипликационного фильма Маша и медведь на польский язык

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.171.5

AbstractDownload articleDownload article

audiovisual translation, polysemiotics, intertextuality, translation strategy, transformation, przekład audiowizualny, polisemiotyczność, intertekstualność, strategia tłumaczeniowa, transformacja

Nazwy owoców, jagód, grzybów i warzyw w języku rosyjskim i polskim: frazeologia, metaforyka

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.171.6

AbstractDownload articleDownload article

fruit, berry, mushroom, vegetable, Russian, Polish, phraseology, metaphor, фрукт, ягода, гриб, овощ, русский язык, польский язык, фразеология, метафора

Zapożyczenia w ukraińskiej terminologii mykologicznej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.171.7

AbstractDownload articleDownload article

Ukrainian language, mycological terminology, creation of terms, loanwords, Greek and Latin, українська мова, мікологічна лексика, термінотворення, запозичення, грецька і латинська мови

O dwóch podejściach do badań dialektów miejskich w Polsce i Czechach

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.171.8

AbstractDownload articleDownload article

urban dialect, language in the city, differentiation of national language, городской диалект, язык города, дифференциация национального языка

Współczesny rozwój etnolektu śląskiego na tle językowych procesów emancypacyjnych w Europie

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.171.9

AbstractDownload articleDownload article

standardisation, language policy, Silesian ethnolect, the Polish language, regional language, standardizacija, jezična politika, šleski jezični varijetet, poljski jezik, regionalni jezik

Problemy współczesnej komunikacji językowej. Kilka uwag o budowaniu relacji nadawca–odbiorca

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.171.10

AbstractDownload articleDownload article

linguistic communication, speaker, listener, языковая коммуникация, говорящий, слушающий

Двојната определеност во македонскиот јазик

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.171.11

AbstractDownload articleDownload article

definiteness, Macedonian language, hyper determination, article, pronouns, określoność, język macedoński, hyper determinacja, rodzajnik, zaimki

Przymiotniki odrzeczownikowe w powieści Živko Čingo "Големата вода" i jej przekładzie na język polski

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.171.12

AbstractDownload articleDownload article

adjectives, desubstantive adjectives, derivation, comparative grammar, contrastive grammar, имя прилагательное, словообразование, деривация, сравнительная грамматика

Мотивацијата за називите за ‘ПОЛНОГЛАВЕЦ’ во македонските дијалекти (врз македонскиот материјал од ОЛА)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.171.13

AbstractDownload articleDownload article

ʻtadpoleʼ (ʻpolnoglavecʼ), Macedonian dialects, OLA, motivation, „kijanka” (polnoglavec), macedońskie dialekty, OLA, motywacja

Концепт „любовь” в паремиологических единицах русского и польского языков

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.171.14

AbstractDownload articleDownload article

concept, love, paremiological units, somatism, pojęcie, miłość, jednostki paremiczne, somatyzm

Noty o Autorach

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout