Articles

Marta Malanowska-Statkiewicz : 0000-0002-0824-6748

Articles

Potencjał słowotwórczy wybranych czasowników dźwiękonaśladowczych w języku czeskim i polskim

AbstractDownload article

word-forming, verbs, Czech, language, Polish, word-forming nest, onomatopoeia, slovotvorný potenciál, sloveso, čeština, polština, jazyk, slovotvorba, hnízdo slovotvorné, onomatopoeia

Nazwy pokrewieństwa i  powinowactwa w  języku czeskim i  polskim. Paradygmat słowotwórczy

AbstractDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout