Articles

Jelena Pavlović : 0000-0002-4399-7360

Articles

Утицај функционалностилске и жанровске диференцијације на употребу падежа у „Стенографским белешкама Народне скупштине Краљевине Србије за 1898. годину”

AbstractDownload article

cases, 19th century, functional stylistics, przypadki, XIX wiek, stylistyka funkcjonalna

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout