Komitet Redakcyjny

 

Redaktor Naczelny – Ewa Komisaruk

Redaktor Tematyczny działu LiteraturoznawstwoTadeusz Klimowicz

Redaktor Tematyczny działu Językoznawstwo Włodzimierz Wysoczański

Redaktor Statystyczny – Przemysław Jóźwikiewicz

Sekretarz Redakcji – Elżbieta Tyszkowska-Kasprzak

Członkowie: Oleh Beley, Henryk Jaroszewicz, Izabella Malej, Agnieszka Matusiak, Anna Paszkiewicz, Michał Sarnowski, Jan Sokołowski

Redaktorzy Językowi: Gordana Đurđev-Małkiewicz (j. serbski, j. chorwacki, j. bośniacki), Irina Kabyszewa (j. rosyjski), Lenka Ptak (j. czeski, j. słowacki), Yuliya Rysich (j. ukraiński)


Funkcje i kompetencje

Redaktor Naczelny

  1. Współpracuje z Wydawcą i członkami Rady Redakcyjnej.

  2. Koordynuje prace Komitetu Redakcyjnego.

  3. Wyznacza Redaktora Naukowego kolejnego numeru i nadzoruje jego pracę.

  4. Dba o przestrzeganie standardów etycznych i rangę naukową czasopisma.

  5. Współpracuje z Sekretarzem Redakcji oraz Redaktorem Statystycznym w sprawach ewaluacji czasopisma w krajowych i międzynarodowych bazach danych oraz w kwestiach związanych z PBN.

Redaktor Naukowy numeru
1. We współpracy z członkami Komitetu Redakcyjnego oraz innymi zaproszonymi do współpracy naukowcami przygotowuje numer czasopisma do publikacji:

a) Analizuje otrzymane teksty pod względem wstępnych wymogów.
b) W porozumieniu z Redaktorami Tematycznymi nawiązuje kontakt z  potencjalnymi Recenzentami;

c) Przeprowadza procedurę recenzowania zgodnie z obowiązującymi w piśmie zasadami.

d) Prowadzi bieżącą korespondencję z Recenzentami i Autorami.
e) W razie potrzeby konsultuje się z Redaktorami Językowymi i Tematycznymi w sprawach merytorycznych i językowych.
f) Przekazuje komplet przygotowanych do publikacji tekstów do Wydawnictwa.
g) Odbiera teksty po ich opracowaniu wydawniczym i wysyła Autorom do korekty.
h) Sprawdza ostateczną wersję tekstów i przekazuje je do Wydawcy.

i) Kwalifikuje do druku recenzje i sprawozdania.

2. Przekazuje Redaktorowi Naczelnemu komplet danych do celów ewaluacyjnych (dane autorów, statystyki, abstrakty, bibliografie).

3. Wysyła egzemplarze czasopisma Autorom.

Redaktor Tematyczny
1. Konsultuje z Redaktorem Naukowym numeru wybór recenzentów.
2. Współpracuje z Redaktorem Naukowym w sprawach merytorycznych.
Sekretarz Redakcji
1. Archiwizuje materiały oraz zapasowe kopie elektroniczne tekstów.
2. Udziela bieżących informacji o czasopiśmie potencjalnym Autorom.
3. Prowadzi korespondencję w sprawach bieżących czasopisma.
4. We współpracy z Redaktorem Naczelnym zgłasza numery czasopisma do ewaluacji w krajowych i międzynarodowych bazach danych.

Redaktor Językowy

Współpracuje z Redaktorem Naukowym zeszytu w zakresie konsultacji językowych, adiustuje teksty pod względem poprawności językowej.

Redaktor Statystyczny
1. Wprowadza dane do baz naukowych, z którymi współpracują „Slavica”.

2. Monitoruje informacje dotyczące „Slaviców” w narzędziach obliczania wpływu i cytowań oraz przekazuje dane na ten temat Redaktorowi Naczelnemu i Kolegium Redakcyjnemu.

Wydawnictwo UWr

1. Prowadzi działalność wydawniczą związaną z drukiem czasopisma „Slavica Wratislaviensia”.

2. Zajmuje się składem i edycją.

3. Dostarcza teksty do korekty autorskiej, wprowadza zgłoszone poprawki.
4. Publikuje czasopismo w jego wersji referencyjnej (papierowej).
5. Udostępnia na stronie WWW wersje elektroniczne artykułów (Open Access).

6. Zarządza stroną WWW czasopisma, aktualizuje jej treść we współpracy z Redaktorem Naczelnym.
7. Rozpowszechnia czasopismo, rozsyła egzemplarz obowiązkowy.

8. Zgłasza czasopismo do indeksacji w bazach naukowych.

 

 

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy