Recenzowanie

Recenzenci w 2017 r.

Andriej Babanow – Санкт-Петербургский государственный университет, Rosja

Bogusław Bakuła - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Polska

Magdalena Błaszak – Uniwersytet Śląski, Katowice, Polska

Tadeusz Bogdanowicz – Uniwersytet Gdański, Polska

Magdalena Bogusławska – Uniwersytet Warszawski, Polska

Anna Bolek – Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Polska

Artur Bracki – Uniwersytet Gdański, Polska

Jolanta Brzykcy – Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika, Toruń, Polska

Anna Car – Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska

Mária Čižmarová – Prešovská univerzita, Preszów, Słowacja

Maria Cymborska-Leboda - Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Polska

Maciej Czerwiński - Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska

Katarzyna Dembska – Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika, Toruń, Polska

Piotr Fast – Uniwersytet Śląski, Katowice, Polska

Marcin Filipowicz – Uniwersytet Warszawski, Polska, Univerzita Hradec Králové, Czechy

Jerzy Kaliszan - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Polska

Irena Kamińska-Szmaj – Uniwersytet Wrocławski, Polska

Halina Korbicz - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Polska

Krzysztof Kusal – Uniwersytet Wrocławski, Polska

Władimir Miakiszew – Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska

Mirosława Michalska-Suchanek – Uniwersytet Śląski, Katowice, Polska

Olga A. Meshcheryakova – Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина, Jelec, Rosja

Maria Mocarz-Kleindienst – Katolicki Uniwersytet Lubelski, Polska

Raisa Mowczan - Відділ української літератури ХХ ст. Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Kijów, Ukraina

Ihor Nabytowycz – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Polska

Diana Oboleńska - Uniwersytet Gdański, Polska

Gabriela Olchová – Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Bańska Bystrzyca. Słowacja

Bartosz Osiewicz - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Polska

Ivo Pospišil - Masarykova Univerzita, Brno, Czechy

Janko Ramač – Univerzitet u Novom Sadu, Nowy Sad, Serbia

Mariya Romaniuk - Ужгородський національний університет, Ukraina.

Oleg Rumyantstsev – Università degli Studi di Macerata, Włochy

Monika Rzeczycka – Uniwersytet Gdański, Polska

Andrzej Sitarski - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Polska

Danuta Sosnowska - Uniwersytet Warszawski, Polska

Julia Sułkowska-Mazurkiewicz – Uniwersytet Łódzki, Polska

Elżbieta Szczepańska – Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska

Ludmiła Szewczenko - Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce, Polska

Ałła Tatarenko - Львівський національний університет імені Івана Франка, Lwów, Ukraina

Liudmyla Vasylyeva – Львівський національний університет імені Івана Франка, Lwów, Ukraina

Harry Walter – Ernst-Moritz-Arndt-Universität, Greifswald, Niemcy

Jadwiga Waniakowa - Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska

Halina Waszkielewicz - Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska

Anatolij Zahnitko - Донецький національний університет, Winnica, Ukraina

 

 

Recenzenci w latach 2015-2016: pobierz.

Recenzenci do roku 2014: pobierz.

 

Procedura recenzowania


 

Procedura recenzowania

 

1. Nadesłane teksty podlegają wstępnej ocenie formalnej i merytorycznej Redakcji. Jeżeli artykuł jest zgodny z profilem czasopisma „Slavica Wratislaviensia”i spełnia wymogi formalne określone w „Informacjach dla Autorów”, zostaje zakwalifikowany do dalszej procedury.

2. Redaktor Naukowy numeru przesyła teksty do oceny dwóm Recenzentom.

3. Redakcja wybiera Recenzentów spośród specjalistów z danej dziedziny, z uwzględnieniem propozycji Redaktora Tematycznego. Recenzentem może być osoba znajdująca się na prowadzonej przez redakcję liście stałych recenzentów lub spoza niej. Wybrani Recenzenci muszą gwarantować: niezależność oraz brak konfliktu interesów z Autorami prac (brak bezpośredniej relacji osobistej, relacji zależności zawodowej oraz bezpośredniej współpracy naukowej w ciągu dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji).

4. W wypadku tekstów w języku obcym jednym z Recenzentów jest w miarę możliwości osoba afiliowana w instytucji zagranicznej innej niż kraj zamieszkania/zatrudnienia Autora pracy.

5. Recenzje są sporządzane na zasadzie podwójnej anonimowości: Recenzenci i Autorzy nie znają wzajemnie swojej tożsamości (procedura double-blind review). Informacje o Recenzencie mogą zostać odtajnione wyłącznie w wypadku recenzji negatywnej lub artykułu zawierającego elementy dyskusyjne, na prośbę Autora, w sytuacji gdy na odtajnienie zgodzi się zainteresowany Recenzent.

6. Recenzent powinien wziąć pod uwagę wartość merytoryczną recenzowanych tekstów, w szczególności ich oryginalność i wartości poznawcze oraz stawianie nowych problemów badawczych. Ocenie podlega również formalna strona tekstu.

7. Recenzje są sporządzane w formie pisemnej. Recenzja powinna zawierać jednoznaczną konkluzję o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu artykułu do druku. Recenzja może zawierać wniosek o dopuszczeniu artykułu do druku po spełnieniu przez Autora określonych warunków (po dokonaniu poprawy lub uzupełnieniu). Odpowiedź Autora na recenzję artykułu ma formę pisemną.

8. Podstawą dopuszczenia publikacji do druku jest stwierdzenie przez obydwu Recenzentów wysokiego poziomu merytorycznego tekstu, a w szczególności jego oryginalności.

9. W wypadku gdy konkluzje recenzji są rozbieżne, o dopuszczeniu tekstu do druku decyduje Komitet Redakcyjny. We wskazanym przypadku można także powołać się na opinię Superrecenzenta.

10. Jednocześnie Redakcja zachowuje sobie prawo do zaproponowania na podstawie opinii własnych bądź Recenzentów poprawek, od których realizacji przez Autora uzależnia się ostateczną decyzję o publikacji.

11. Listę recenzentów Redakcja publikuje raz w roku na stronie internetowej. Lista układana jest alfabetycznie.

12. Procedura recenzowania artykułów jest zgodna z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które zostały zawarte w broszurze „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”, Warszawa 2011.

 

 

Formularz recenzji: pobierz (dostęny również niżej).

 

 

 

 

 

 

„Acta Universitatis Wratislaviensis Slavica Wratislaviensia”

Instytut Filologii Słowiańskiej, ul. Pocztowa 9, 53-313 Wrocław

e-mail: slavica@uni.wroc.pl

 

Recenzja

tekstu naukowego o numerze redakcyjnym ……………………………… pod tytułem ………

………………………………………………………………………………………………….

o objętości ………, zgłoszonego do publikacji w czasopiśmie „Slavica Wratislaviensia” pod red. …………………………………………………………………… .

Prosimy o zakreślenie wybranej oceny.

 

  1. Oryginalność, nowatorstwo podjętego tematu

- artykuł w pełni oryginalny i nowatorski

- artykuł w znacznym stopniu oryginalny i nowatorski

- artykuł oryginalny i nowatorski w stopniu zadowalającym

- artykuł powiela stan badań

  1. Adekwatność zastosowanej metodologii do podjętego tematu

- metodologia w pełni adekwatna

- metodologia adekwatna w stopniu zadowalającym

- metodologia adekwatna w nikłym stopniu

- metodologia nieadekwatna

  1. Argumentacja i wnioskowanie

- całkowicie przekonujące

- w części przekonujące

- przekonujące w nikłym stopniu

- nieprzekonujące

  1. Wybór literatury podmiotu i przedmiotu

- wzorowy

- zadowalający

- wymaga uzupełnienia

- niezadowalający

  1. Walory stylistyczne tekstu, język

- klarowny i jasny

- wymaga kilku poprawek

- wymaga poprawek

- niezadowalający

  1. Przypisy i bibliografia

- sporządzone są zgodnie z obowiązującym w czasopiśmie systemem

- zawierają usterki

- sporządzone są niezgodnie z obowiązującym w czasopiśmie systemem

  1. Streszczenie

- jasne i szczegółowe, zawierające określenie celu, metodologii, wniosków

- wystarczająco przejrzyste, zawierające najważniejsze informacje o tekście

- powierzchowne, bez podstawowych informacji o tekście

  1. Realizacja celu naukowego i ranga naukowa artykułu:

- bardzo wysoka

- wysoka

- średnia

- niska

- bez rangi naukowej

  1. Sugerowane poprawki i korekty oraz dodatkowe uwagi dla autora proszę zamieścić na oddzielnej kartce, a te związane bezpośrednio z tekstem nanosić na tekst.

Konkluzja*

1. Polecam do druku bez zastrzeżeń

2. Polecam do druku po poprawkach

3. Sugeruję publikację w innym czasopiśmie

4. NIE POLECAM DO DRUKU

 

* Właściwe podkreślić

 

Miejsce na uwagi dodatkowe:

 

 

 

 

 

 

 

Podpis (do wiadomości Redakcji) ………………………………………………

 

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy