Dla autorów

 

Wskazówki techniczne

1. Redakcja przyjmuje niepublikowane wcześniej teksty naukowe z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa słowiańskiego. Publikacja jest nieodpłatna. Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych.

2. Przesłanie przez Autora tekstu do redakcji czasopisma jest równoznaczne:

a) z jego oświadczeniem, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do tego tekstu, że tekst jest wolny od wad prawnych, nie był wcześniej publikowany w całości lub części oraz nie został złożony w redakcji innego pisma;

b) z udzieleniem nieodpłatnej zgody na wydanie tekstu w czasopiśmie „Slavica Wratislaviensia” oraz jego nieograniczone co do czasu i terytorium rozpowszechnianie, w tym na wprowadzenie do obrotu egzemplarzy czasopisma oraz odpłatne i nieodpłatne udostępniane jego egzemplarzy w Internecie.

3. Teksty artykułów oraz recenzji przyjmowane są w językach słowiańskich oraz w języku angielskim.

4. Objętość artykułów nie powinna przekraczać 22 000 znaków ze spacjami, a objętość recenzji 10 000 znaków ze spacjami.

5. Wymagania formalne: czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5, przypisy dolne. Autor jest zobowiązany do przedstawienia tekstów zgodnych z wymogami stawianymi przez Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, zamieszczonymi na stronie http://www.wuwr.pl/index.php/pl/dla-autorow. Teksty odbiegające od podanych standardów mogą nie być uwzględniane w procesie kwalifikacyjnym.

6. Sposób przesłania pracy: artykuły należy przesyłać w wersji elektronicznej (dokument MS Word DOC/DOCX lub tekst sformatowany RTF) e-mailem na adres Redakcji: slavica.wr@uwr.edu.pl lub inny, wskazany przez członka Komitetu Redakcyjnego.

7. W przesłanym tekście w lewym górnym rogu strony tytułowej należy zamieścić następujące dane: imię i nazwisko autora/autorów publikacji, afiliacja oraz numer ORCID (Open Research and Contributor ID).

8. Na końcu tekstu należy umieścić:

a) bibliografię sporządzoną w alfabecie łacińskim (transliterację znaków alfabetu cyrylickiego zob. tu: http://www.ushuaia.pl/transliterate/ wybierz: PN-ISO 9:2000);

b) tytuł artykułu oraz jego streszczenie (800-1000 znaków) w języku angielskim oraz drugim języku słowiańskim (innym niż tekst artykułu); streszczenie powinno określać temat, cele oraz główne wnioski artykułu;

c) pięć słów kluczowych (keywords) w języku angielskim i drugim języku słowiańskim (innym niż tekst artykułu);

 d) krótką notę o Autorze, zawierającą następujące dane: imię i nazwisko, tytuł i stopień naukowy, miejsce pracy i stanowisko, zainteresowania naukowe, tytuły dwóch najważniejszych publikacji, adres elektroniczny oraz numer ORCID.

9. Doktoranci zobowiązani są ponadto do dołączenia opinii swojego opiekuna naukowego/promotora, dotyczącej składanego tekstu.

10. O przyjęciu tekstu do wydania w czasopiśmie „Slavica Wratislaviensia” Autor zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej w ciągu 3 miesięcy.

11. Artykuły są recenzowane poufnie i anonimowo (tzw. double-blind review). Lista recenzentów jest publikowana co roku na stronie internetowej czasopisma (http://swr.wuwr.pl) w zakładce „RECENZOWANIE”.

12. Uwagi recenzyjne są przesyłane Autorowi, który zobowiązuje się do uwzględnienia zasugerowanych poprawek lub nadesłania uzasadnienia w wypadku ich nieuwzględnienia. Przy dwóch recenzjach negatywnych Redakcja odmawia przyjęcia tekstu do druku.

13. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo dokonywania w tekstach poprawek redakcyjnych.

14. Autor jest zobowiązany do wykonania korekty autorskiej w ciągu 7 dni od daty otrzymania tekstu do korekty. Niewykonanie korekty w tym terminie oznacza zgodę Autora na wydanie tekstu w postaci przesłanej do korekty.

15. Przesyłając tekst, Autor wyraża zgodę na umieszczenie w internetowej bazie Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS) i innych bazach, z którymi współpracuje Wydawnictwo oprócz samego tekstu także podstawowych danych o artykule, m.in. jego streszczenia w języku angielskim wraz z danymi personalnymi Autora (imię i nazwisko, miejsce zatrudnienia, adres e-mail) i słowami kluczowymi.

16. Autor nie otrzymuje honorarium autorskiego za artykuły.

17. Po opublikowaniu artykułu Autor otrzymuje nieodpłatnie 1 egzemplarz drukowany czasopisma „Acta Universitatis Wratislaviensis Slavica Wratislaviensia”. Wszystkie udostępniane przez Wydawnictwo artykuły, w formacie PDF, znajdują się na stronie www.wuwr.pl.

 

 

 

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout