Танатологические мотивы в контексте парадигм художественности (на материале русской литературы)

  1. Roman Krasilnikov ORCiD: 0000-0002-4279-8263

Abstract

Thanatological motifs and paradigms of artistry(on materials of Russian literature)

The article is devoted to interaction of thanatological motifs and paradigms of artistry (pre-reflective traditionalism, reflective traditionalism, aesthetic creativism, reflective communicativism and others) as ways of representation of reality in different periods. On the one hand, paradigms (and “subparadigms”) of artistry are discursive principles, directed in the history of literature not only to the development of thanatosemantics and thanatopoetics, but also to their limitation. On the other hand, text elements representing attitude toward death determine some key meaningful and formal attributes of these paradigms.


Motywy tanatologiczne i paradygmaty artyzmu(na materiale literatury rosyjskiej)

Artykuł poświęcony jest interakcji motywów tanatologicznych i paradygmatów artyzmu (przed-refleksyjnego tradycjonalizmu, refleksyjnego tradycjonalizmu, estetycznego kreatywizmu, refleksyjnego komunikatywizmu i innych) jako sposobu reprezentacji rzeczywistości w różnych epokach. Z jednej strony, paradygmaty (oraz subparadygmaty) artyzmu są dyskursywnymi zasadami, w historii literatury skierowanymi nie tylko na rozwój semantyki i poetyki Tanatosa, lecz także na ich ograniczenie. Z drugiej strony, elementy tekstowe przedstawiające stosunek do śmierci określają niektóre znaczeniowo kluczowe i formalne właściwości tych paradygmatów.

 

Download article

This article

Slavica Wratislaviensia

167, 2018

Pages from 11 to 21

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout