Смерть как событие повседневности в творчестве Алексея Ремизова и Василия Розанова

  1. Elena Borisova-Yurkovskaya ORCiD: 0000-0003-1297-6812jurkowskaelena@gmail.com

Abstract

Death as an everyday event in the works of Aleksey Remizov and Vasily Rozanov

The paper addresses the topic of death in the works of Aleksey Remizov and Vasily Rozanov, the two iconic intellectuals of the early twentieth century in Russia. Based on the works of fiction, essays, articles and correspondence of two writers, study reveals and analyzes the similarities of their philosophical and aesthetics views. It shows how the phenomenon of death is depicted in everyday life and undergoes desacralization. It also includes polemic with the philosophical milieu of the epoch (D. Merezhkovsky, P. Florensky) and the literary tradition (on the example of N. Gogol).


Śmierć jako wydarzenie codzienności w twórczości Aleksieja Remizowa i Wasilija Rozanowa

Artykuł przedstawia temat śmierci w pracach Aleksieja Remizowa i Wasilija Rozanowa — dwóch ikonicznych intelektualistów początku XX wieku. Na materiale utworów literatury pięknej, esejów, artykułów i korespondencji pisarzy autor ujawnia i analizuje podobieństwa ich poglądów filozoficznych i estetycznych. Pokazuje przy tym, jak fenomen śmierci jest włączany do przestrzeni codzienności i ulega desakralizacji. Uwzględnia również polemikę ze środowiskiem filozoficznym epoki (Dymitr Mierieżkowski, Paweł Florenski) i tradycję literacką (na przykładzie Nikołaja Gogola).

 

Download article

This article

Slavica Wratislaviensia

167, 2018

Pages from 263 to 273

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout