Онтология смерти в рассказах Гайто Газданова

  1. Alfia Smirnova ORCiD: 0000-0001-9198-548Xalfia-smirnova@yandex.ru

Abstract

Ontology of death in the stories of Gaito Gazdanov

The article analyzes the stories of Gaito Gazdanov A Tale of Three Failures, Transformation, Black Swans, Hawaiian Guitars, grouped by the author’s aesthetics of death. Ontology of Thanatos manifests itself in them in different ways: death is interpreted as an ordinary failure, as an event “natural” in unnatural conditions (A Tale of Three Failures); as a phenomenon metaphysical, attractive and inaccessible to human understanding (Transformation); as a conscious choice and cold calculation, which is aesthetized by the author (Black Swans); as a gradual withdrawal from life and a tragic inevitability, confronting the vanity, pettiness and vulgarity of the surrounding life, which allows to reveal the existential nature of Gazdanov’s creativity (Hawaiian Guitars).


Ontologia śmierci w opowiadaniach Gajto Gazdanowa

W artykule analizie poddano połączone autorską estetyką śmierci opowiadania Gajto Gazdanowa: Opowieść o trzech nieszczęściach, Przemiana, Czarne łabędzie oraz Gitary hawajskie. Ontologia Tanatosa przejawia się w nich na różne sposoby: śmierć interpretowana jest jako zwyczajne nieszczęście, wydarzenie „naturalne” w nienaturalnych warunkach (Opowieść o trzech nieszczęściach); jako zjawisko metafizyczne, atrakcyjne i niedostępne dla ludzkiego zrozumienia (Przeobrażenie); jako świadomy wybór i estetyzowane przez autora chłodne kalkulacje (Czarne łabędzie); jako stopniowe odchodzenie od życia i tragiczna nieuchronność, przeciwstawione próżności, małostkowości i wulgarności otaczającego życia, co pozwala na odkrycie egzystencjalnego charakteru twórczości Gazdanowa (Gitary hawajskie).

 

Download article

This article

Slavica Wratislaviensia

167, 2018

Pages from 311 to 319

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout