A note on the Balkan expressions of weather

  1. Victor A. Friedman

Abstract

Забелешка за балканските изрази на времето

Статијава ги споредува основните изрази на времето во бакланските јазици. Се забележува разновидноста во глаголите врзани со дожд и снег, со тоа дека од лексичката гледна точка бугарскиот вали и македонскиот врне се различни (за разлика од констатацијата на Георгиев и др.), но од етимолошко-семантична гледна точка тие се сврзани. Во врска со изрази на ладност, грчкиот иалбанскиот одат заедно со прави додека сите други балкански јазици освен ароманскиот го употребуваат глаголот сум. Ароманскиот ги има двата израза, и тоа го изразуваа неговата положба на Балканот.

Download article

This article

Slavica Wratislaviensia

159, 2014

Pages from 107 to 110

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout