Syntagmatic features of the functioning of Russian expressive linguistic units (on the basis of a vocabulary with a positive emotional evaluation)

  1. Andrey Zaynuldinov ORCiD: 0000-0003-2245-5156andrei.zainouldinov@ub.edu

Abstract

Proceeding from the opposition of the function of identification and the function of predication, it is advisable to consider the syntagmatic features of the use of a vocabulary with a positive emotional evaluation in the most typical positions of vocative and predicate.
As a result of the analysis of linguistic material, a conclusion has been made about the difference in the typology of lexical units expressing approval and admiration, which do not undergo semantic changes in the vocative position (for the given words, the vocative position is not systemic, determining): орёл oriol (eagle), соловей solovej (nightingale), мастер master (master), and the typologies of lexical units conveying an affectionate and friendly attitude that in the attitude ofthe expression communicates the properly-valued semantics in the eventual deactivation of the nominative components of the value (the vocative position is systemic, basic: лапушка lapushka [little paw], ягодка jagodka [berry], сынок synok [little son], дружище druzhishe [friend, pal], etc.).

 

 

Syntagmatyczne właściwości funkcjonowania rosyjskich ekspresyjnych jednostek językowych (na materiale leksyki pozytywnie nacechowanej emocjonalnie)

Przy wychodzeniu od opozycji funkcji identyfikacji i funkcji predykacji celowe jest rozpatrzenie syntagmatycznych właściwości użycia leksyki z pozytywną oceną emocjonalną w najbardziej typowych dla nich pozycjach zwracania się i predykatu.
W wyniku analizy materiału językowego został sformułowany wniosek o rozbieżności typologii jednostek językowych wyrażających akceptację i zachwyt, które w funkcji adresatywnej nie ulegają zmianom semantycznym (dla danych wyrazów sytuacja zwrotu nie jest pozycją systemową, określającą: орел, соловей, мастер) i typologii jednostek leksykalnych wyrażających serdeczny i przyjacielski stosunek, które w pozycji adresatywnej wyrażają znaczenie wartościujące przy jednoczesnej dezaktualizacji nominatywnych komponentów znaczeniowych (pozycja zwracania się jest tu systemowa, fundamentalna: лапушка, ягодка, сынок, дружище itp.).

 

Download article

This article

Slavica Wratislaviensia

169, 2019

Pages from 81 to 88

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout