Образы стариков в прозе Александра Куприна: функции и поэтика

  1. Marina Romanienkova ORCiD: 0000-0002-4298-869Xmarina.v.r@gmail.com

Abstract

 

The images of old people in Alexander Kuprin’s prose: Functions and poetics

The paper deals with the conception and depiction of the positive image of senility in A. Kuprin’s prose (works of 1890–1910 and of 1930s). The following functional features of the images of old people are analyzed: 1) the meaning of being old (old people as perceived by the young and the old); 2) the role in the storyline: loneliness and the attempts to overcome it, assistance (providing help / wise advice); philosophical thinking in an existential situation (death, emigration from Russia); as well as the devices of depicting senility (kinship / non-kinship, application of the scheme “an old man + achild + apet (dog / cat)”). It is concluded that the images of the old comply with the established Russian ideals: “diffuse communication” (K. Kasyanova), love for the Motherland, and due to this the ontological plane is revealed in these works.

Obrazy starców w prozie Aleksandra Kuprina: sposób przedstawienia i funkcje

Artykuł ukazuje sposób przedstawienia pozytywnego obrazu starości w prozie Aleksandra Kuprina i rozważa jego znaczenie (utwory z lat 1890–1910). Obrazy starców poddano analizie uwzględniającej semantyczne nacechowanie starości (podejście do starości przez ludzi młodych i starych); udział postaci w fabule: samotność i próby jej przezwyciężenia, okazywanie pomocy (od spraw codziennych do „mądrej rady”); filozoficzne rozważania o sytuacji egzystencjalnej (śmierć, emigracja); sposoby prezentacji starości (stosunki rodzinne i pozarodzinne, wykorzystanie schematu starzec + dziecko + zwierzę: pies lub kot). We wnioskach podkreślono, że obrazy starców w prozie Kuprina łączą się z modelem stałych wartości wyznawanych przez Rosjan. Dzięki wprowadzeniu do utworów postaci ludzi starych, problematyka wzbogacona zostaje o sens ontologiczny.

 

Download article

This article

Slavica Wratislaviensia

163, 2016

Pages from 163 to 175

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout